ประโยชน์ของ SHUZI NVT
Nano Vibrational Techology
เพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองของสมอง - การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (QEEG)


QEEG
QEEG (Quantitative Electroencephalogram) คือ การตรวจวัดคลื่นสมองด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการบันทึกสัญญาณไฟฟ้าของกลุ่มเซลล์ในสมอง จากผลการตรวจพบว่าหลังจากสวมใส่ SHUZI NVT เพียง 30 นาที โดยเฉลี่ยแล้ว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านอารมณ์ได้ถึง 17 % (ขณะหลับ) และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความรู้ความเข้าใจถึง 22.3 % (ขณะตื่น) และหากสวมใส่ SHUZI NVT เป็นเวลา 7 วันขึ้นไป จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพถึง 20.8 % (ขณะหลับ) และ 26.9 % (ขณะตื่น) ตามลำดับ [ ดูรายงานทั้งหมด ]

ช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดแดงมีความสมบูรณ์ขึ้น– การวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือด


จากการทดลองในหลายๆครั้ง โดยนำเซลล์เม็ดเลือดที่มีชีวิตอยู่ และที่ตายแล้ว มาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ ซึ่งกล้องชนิดนี้ใช้ในการส่องวัตถุที่ใสไม่มีสี หรือย้อมสีติดยาก (Dark field Microscope) พบว่าผู้ที่สวมใส่ SHUZI NVT อย่างน้อย 30 นาที เซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีลักษณะกลมมากขึ้น และความหนืดข้นของเลือดลดลง

ระบบไหลเวียนโลหิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น – การถ่ายภาพความร้อน

วิธีการถ่ายภาพความร้อน นำมาใช้เพื่อวิเคราะห์หาความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกาย โดยกล้องสามารถตรวจจับจุดที่ร้อนหรือเย็นในร่างกาย ผลการทดลองและเปรียบเทียบ ก่อนและหลังใส่ NVT 30 นาที โดยส่วนมากพบว่า หลังจากการใส่NVT จะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า การไหลเวียนเพิ่มขึ้นเพราะการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น แต่เป็นเพราะเลือดได้ไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระดับความเครียดลดลง - การประเมินความเครียด ด้วยวิธีBiomeridian


วิธีBiomeridian นำมาใช้เพื่อทดสอบพลังงานที่ไหลเวียนในร่างกาย หากค่าที่วัดได้ออกมาสูงหรือต่ำกว่ามาตรฐาน แสดงว่าผู้นั้นมีภาวะเครียด จากผลทดลองโดยส่วนมาก พบว่า ผู้ที่สวมใส่ NVT อย่างน้อย 30 นาที จะมีระดับความเครียดลดลง